× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.
 مسابقات / مسابقات آزمایشی
این مسابقات در حال برگزاری است...
 مسابقات آزمایشی
میزبان:

پروفایل مسابقات آزمایشی

به مسابقات آزمایشی خوش آمدید. با استفاده از تب های پایین از اطلاعات مسابقات آگاه شوید

وضعیت ثبت نام: ثبت نام بسته است!


شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۴


پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۹
این مسابقات در حال برگزاری است...

درباره مسابقات

برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.


قوانین و استاندارد
قوانین عمومی(پایه) مسابقات:  

قوانین اختصاصی مسابقات:

برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.


برخی از مسابقات قوانین عمومی نیز دارند که کلن ها باید حتما هر دو را بخوانند!!


ID # نام کلن کلن تگ نام ادمین لیست اعضای انتخابی تاریخ ثبت نام
1Test AtstA ]DarkGhostمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
3Test CtstC ]borryمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
2Test BtstB ]Alirezaمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
4Test DtstD ]oblivionمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴

گروه 1
#نام کلنبردباختWMCتساویامتیاز
Test C00000
Test D00000
گروه 2
#نام کلنبردباختWMCتساویامتیاز
Test B00000
Test A00000

راهنمایی: با کلیک روی لیست زیر، زمان بندی را مشاهده کنید...
# وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت

گروه 1

Test C Vs. Test D1398-08-0605:06

گروه 2

RAZ Vs. NumberS1398-08-0720:06
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی حذفی نشده است!
# مرحله وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی براکت بازنده ها نشده است!
# مرحله وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت

هنوز مسابقاتی برگزار نشده است!...
# استریم کلن اول امتیاز Vs. امتیاز کلن دوم زمان شروع

استریم مسابقات

در صورتی که استریم مسابقات در حال پخش باشد، با رفتن به منوی نتایج زنده، مسابقات را تماشا کنید...