× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.
 مسابقات / تست است
این مسابقات در حال برگزاری است...
 تست است
میزبان:

پروفایل تست است

به تست است خوش آمدید. با استفاده از تب های پایین از اطلاعات مسابقات آگاه شوید

وضعیت ثبت نام: ثبت نام بسته است!


شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۳۰


پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰
این مسابقات در حال برگزاری است...

قوانین و استاندارد
قوانین عمومی(پایه) مسابقات:  

قوانین اختصاصی مسابقات:

شسضصثلصثلصثلصثلصثاثصقا


برخی از مسابقات قوانین عمومی نیز دارند که کلن ها باید حتما هر دو را بخوانند!!


ID # نام کلن کلن تگ نام ادمین لیست اعضای انتخابی تاریخ ثبت نام
6Test EtstE ]oblivionمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
7Test FtstF ]oblivionمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
8Test GtstG ]oblivionمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴
9Test HtstH ]oblivionمشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۸/۴

گروه 1
#نام کلنبردباختWMCتساویامتیاز
گروه 2
#نام کلنبردباختWMCتساویامتیاز

راهنمایی: با کلیک روی لیست زیر، زمان بندی را مشاهده کنید...
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی نشده است!
# وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی حذفی نشده است!
# مرحله وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی براکت بازنده ها نشده است!
# مرحله وضعیت کلن اول Vs. کلن دوم داور تاریخ برگزاری ساعت

هنوز مسابقاتی برگزار نشده است!...
# استریم کلن اول امتیاز Vs. امتیاز کلن دوم زمان شروع

استریم مسابقات

در صورتی که استریم مسابقات در حال پخش باشد، با رفتن به منوی نتایج زنده، مسابقات را تماشا کنید...