× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.

پروفایل test_a_player_2

آمار بازیکن

بازی cod9 boII بازی Black Ops II
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_a_player_2 در بازی Black Ops II  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن test_a_player_2 در بازی Black Ops II  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی bo2  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی bo2  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی bo2  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی bo2  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی bo2  امتیاز مد SD: 0

Kill مد SD بازی bo2  Kill مد SD: 0

Death مد SD بازی bo2  Death مد SD: 0

مهارت بازیکن مد بازی bo2  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_a_player_2 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن test_a_player_2 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی mw3  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_a_player_2 در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن test_a_player_2 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی mw2  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی mw2  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی mw2  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی mw2  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی mw2  امتیاز مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  Kill مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  Death مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_a_player_2 در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_a_player_2 در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی


مشخصات اکانت بازی ها

بازیکن test_a_player_2

test_a_player_2

  • بازیکن mw2 در کلن
    Test Atest_a_player_2 بازیکن کلن Test A

رزومه/درباره test_a_player_2