پروفایل DeLsTeR

آمار بازیکن

در حال پیاده سازی...

اطلاعات عمومی

محبوبیت

DeLsTeR

بازیکن DeLsTeR

DeLsTeR

  • بازیکن mw3 در کلن
    THE ONEDeLsTeR بازیکن کلن THE ONE