× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.

پروفایل 3XoRCi5T

آمار بازیکن

بازی cod9 boII بازی Black Ops II
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 3XoRCi5T در بازی Black Ops II  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن 3XoRCi5T در بازی Black Ops II  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی bo2  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی bo2  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی bo2  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی bo2  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی bo2  امتیاز مد SD: 0

Kill مد SD بازی bo2  Kill مد SD: 0

Death مد SD بازی bo2  Death مد SD: 0

مهارت بازیکن مد بازی bo2  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 3XoRCi5T در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن 3XoRCi5T در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی mw3  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw3  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 3XoRCi5T در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن 3XoRCi5T در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  هنوز در لیدربرد ایران قرار نگرفته!

امتیاز همه مدهای بازی mw2  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی mw2  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی mw2  تعداد Death همه مدها: 0

مهارت بازیکن در همه مدها بازی mw2  مهارت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی mw2  امتیاز مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  Kill مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  Death مد SD: 0

امتیاز مد SD بازی mw2  مهارت بازیکن مد SD: 0

بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 3XoRCi5T در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 3XoRCi5T در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی


مشخصات اکانت بازی ها

بازیکن 3XoRCi5T

3XoRCi5T

رزومه/درباره 3XoRCi5T