قوانین مسابقات Cod6:Mw2

قوانین شرکت در مسابقات آنلاین کال آف دیوتی Mw2

مسابقات کال آف دیوتی Modern Warfare 2 کال آف دیوتی 6
نوشته شده توسط Coordinator


از بازیکنان و کلن های عزیز میخواهیم که با دقت، مطالب زیر را مطالعه کنند که در هنگام شرکت در مسابقات کال آف دیوتی Cod6 یا همان Modern Warfare 2 ، دچار مساله و مشکلی نشوند و با آگاهی کامل اقدام به ثبت نام در سایت FindMatch.ir بکنند.

قوانین عمومی شرکت در مسابقات Modern Warfare 2

تمامی Mode های مجاز هر دوره مسابقات به طوری تنظیم شده اند که هر راند،تقریبا ۲۰ دقیقه طول بکشد=برای همسان سازی تقریبی با مود Search and Destroy

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

داوری:
داوری ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت با ﮐﻤﮏ رﺑﺎت و داوران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ


نحوه هماهنگی با کلن روبرو و مسئول مسابقات: حضور در تیم اسپیک پلاس مستر و رفتن به چنل مسابقه خودتان، اجباری است.


چه بازیکنانی میتوانند شرکت کنند: هر اکانت بازیکن در پلاس مستر که اکانت خود را به سایت Findmatch.ir متصل کرده باشد و عضو mw2 در کلن خود در سایت Findmatch باشد، مجاز است در مسابقات شرکت کند.


حداقل تعداد بازیکن هر کلن برای ثبت نام: در غیر از مسابقات مود FaceOff، حداقل 5 نفر برای ثبت نام در مسابقات ضروری است. این 5 نفر باید در سایت فایندمتچ، عضو کلن ثبت نامی باشند.

جریمه بازیکنی که با یک سیستم، در بیشتر از یک تیم حضور دارد:


هر بازیکن با یک سیستم کامپیوتری(HWID) فقط حق دارد برای یک کلن-تیم بازی کند. در صورتی که بازیکنی با یک سیستم کامپیوتری در دو کلن-تیم یا حتی بیشتر، در مسابقات شرکت و بازی بکند، خودش + تیم ایشان مشمول جرایم و مجازات زیر خواهند شد:

  • آن مسابقه ای که این جرم در آن تشخیص داده شود، برای کلنی که این بازیکن خاطی را دارند، بازنده 2-0 یا 3-0 خواهد شد
  • بازیکن خاطی از شرکت در ادامه مسابقات محروم خواهد شد
  • تمامی امتیازات بازیکن خاطی در لیدربرد مسابقات ایران تبدیل به صفر(0) خواهد شد

قوانین آپلود اسکرین شات های بازیکنان در هر مسابقه


تمامی بازیکنان هر دو تیم در هر مسابقه باید عکس های بازی خود را طبق آموزش تیم Esports تا 5 ساعت بعد از پایان مسابقه، آپلود کنند.

در صورتی که تا 5 ساعت بعد از پایان رسمی مسابقه، اسکرین شات های بازیکنان دو تیم آپلود نشد. تیم خاطی، بازنده آن مسابقه خواهد بود

نکته: اگر تیم بازنده نیز به هر دلیلی برنده شود( تخلف تیم برنده)، ولی عکس های ایشان نیز در بازه 5 ساعت بعد از پایان مسابقه آپلود نشده باشد، هیچ امتیازی برای آنها نیز ثبت نمیشود و مسابقه با نتیجه 0-0 ثبت میشود.


حالت برگزاری هر مسابقه: مسابقات در مرحله گروهی،مرحله تک حذفی و دو حذفی در حال Best of 3 برگزار میشود. یعنی اگر یک تیم دو map را(یعنی map و mod خودش و map و mod تیم مقابل را )برد ،برنده بازی است.


بازیکن ذخیره: حتما ۲ الی ۳ بازیکن را رزرو و آنلاین در بازی داشته باشید که در صورتی قطعی یا دیگر مشکلات،بازیکن جایگزین سریع وارد سرور شود.


فرجه و تعویض زمان مسابقه: ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺪارﯾﻢ.اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﯾﮕﺮ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.


غیبت یا دیرکرد کلن برای مسابقه: اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﻮد وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻪ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎﯾﯽ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮده، ﻣﯿﺸﻮد.

اﮔﺮ ادﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زمان مسابقه را عوض کرد: در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﻮاری نشان دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﯿﻢ روﺑﺮو در زﻣﺎن ﻓﺮﺟﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

زمان و تاریخ بازی ها کجاست: در پروفایل مسابقات در سیستم مسابقات آنلاین.


ﻣﺠﻮز ﻓﺮﺟﻪ دادن ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟: ﻓﻘﻂ ادﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﮔﺮ صلاح دید، در ﭘﻨﻞ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ مسابقات آنلاین ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.

قوانین برخورد با بازیکن متقلب در مسابقات کال آف دیوتی آنلاین

۱- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده چیت و تقلب، محروم شود، مسئول آنتی چیت باید بررسی کند که این عکس در چه زمانی گرفته شده است:

۱-الف- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده در مسابقه قبلی محروم شود(یعنی از راند اول تا پایان راند سوم + وقت های استراحت بین راند ها)،تیمی که این بازیکن را دارند، فقط همان مسابقه را ۲-۰ باخته و بازیکن خاطی برای مدت مشخص از بازی مربوطه در شبکه گیمینگ پلاس مستر محروم خواهد شد و همچنین تمامی امتیازات لیدربرد پابلیک و مسابقاتی او در سایت Findmatch.IR برار با صفر خواهد شد.(به دلیل نقض احترام و اهمیت مسابقات، بازیکن ها و کلن ها)
۱-ب- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده در زمان خارج از مسابقه محروم شود،بازیکن به طور کامل از مسابقات محروم میشود.

۲- اگر بازیکن به دلیل reason سیستمی تقلب، محروم شود، مسئول آنتی چیت باید بررسی کند که این تقلب در چه زمانی صورت گرفته است:

۲-الف- اگر Detection در محدوده زمانی مسابقه بوده(یعنی از راند اول تا پایان راند سوم + وقت های استراحت بین راند ها) ،،تیمی که این بازیکنن را دارند،مسابقه را ۲-۰ باخته و بازیکن خاطی برای مدت مشخص از بازی مربوطه در شبکه گیمینگ پلاس مستر محروم خواهد شد و همچنین تمامی امتیازات لیدربرد پابلیک و مسابقاتی او در سایت Findmatch.IR برار با صفر خواهد شد.(به دلیل نقض احترام و اهمیت مسابقات، بازیکن ها و کلن ها)
۲-ب- اگر در خارج از محدوده زمانی مسابقه بود،فقط خود این بازیکن به طور کامل از مسابقات محروم میشود.

لینک دیگر مطالبی که باید بدانید: