قوانین مسابقات Cod8:Mw3

قوانین شرکت در مسابقات آنلاین کال آف دیوتی Mw3

قوانین شرکت در مسابقات کال اف دیوتی انلاین
نوشته شده توسط Coordinator


از بازیکنان و کلن های عزیز میخواهیم که با دقت، مطالب زیر را مطالعه کنند که در هنگام شرکت در مسابقات کال آف دیوتی Cod8 یا همان Modern Warfare 3 ، دچار مساله و مشکلی نشوند و با آگاهی کامل اقدام به ثبت نام در سایت findmatch.ir بکنند.

قوانین عمومی شرکت در مسابقات Modern Warfare 3

تمامی Mode های مجاز هر دوره مسابقات به طوری تنظیم شده اند که هر راند،تقریبا ۲۰ دقیقه طول بکشد=برای همسان سازی تقریبی با مود Search and Destroy

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

داوری:
داوری ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت با ﮐﻤﮏ رﺑﺎت و داوران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ


نحوه هماهنگی با کلن روبرو و مسئول مسابقات: حضور در تیم اسپیک پلاس مستر و رفتن به چنل مسابقه خودتان، اجباری است.


چه بازیکنانی میتوانند شرکت کنند: هر اکانت بازیکن در پلاس مستر که اکانت خود را به سایت Findmatch.ir متصل کرده باشد و عضو mw3 در کلن خود در سایت Findmatch باشد، مجاز است در مسابقات شرکت کند.


حداقل تعداد بازیکن هر کلن برای ثبت نام: در غیر از مسابقات مود FaceOff، حداقل 5 نفر برای ثبت نام در مسابقات ضروری است. این 5 نفر باید در سایت فایندمتچ، عضو کلن ثبت نامی باشند.


حالت برگزاری هر مسابقه: مسابقات در مرحله گروهی،مرحله تک حذفی و Bracket Upper در حال Best of 3 برگزار میشود. یعنی اگر یک تیم دو map را(یعنی map و mod خودش و map و mod تیم مقابل را )برد ،برنده بازی است.


بازیکن ذخیره: حتما ۲ الی ۳ بازیکن را رزرو و آنلاین در بازی داشته باشید که در صورتی قطعی یا دیگر مشکلات،بازیکن جایگزین سریع وارد سرور شود.


فرجه و تعویض زمان مسابقه: ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺪارﯾﻢ.اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﯾﮕﺮ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.


غیبت یا دیرکرد کلن برای مسابقه: اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﻮد وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻪ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎﯾﯽ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮده، ﻣﯿﺸﻮد.

اﮔﺮ ادﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زمان مسابقه را عوض کرد: در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﻮاری نشان دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﯿﻢ روﺑﺮو در زﻣﺎن ﻓﺮﺟﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

زمان و تاریخ بازی ها کجاست: در پروفایل مسابقات در سیستم مسابقات آنلاین.

کم یا زیاد شدن بازیکنان در وسط بازی: غیر از TDM ،مشکل تیم خاطی است و مسابقه ادامه پیدا میکند.

فقط در مد TeamDeathMatch،اگر بیش از ۳ دقیقه، یک کلن کمتر از ۵ نفر به بازی ادامه دهد، ربات TBot بازی را قطع میکند و همراه با ثبت نتایج ، کلن مقابل(که ۵ بازیکن را کامل دارد) را به عنوان برنده اعلام میکند.ربات TBot امکانات آنالیز قویتری برای TDM پیدا کرده اما بهتر است شما ریسک نکنید و در نتیجه حتما در مد TeamDeathMatch ، بازیکن جایگزین آماده ورود به سرور باشد که اگر بازیکنی در سرور، قطع شد یا نتوانست ادامه دهد، سریع وارد سرور شود و اسلحه خود را انتخاب کند.همچنین دوباره یک بازیکن دیگری را آماده برای اتصال به سرور قرار دهید.
فقط در مد TeamDeathMatch ،خودکشی عمدی و مداوم یا suicide و یا هر عامل که از نظر هیئت داوری باعث خرابکاری در مسابقه شود ممنوع است و بعد از رای گیری مثبت، باعث باخت تیم خاطی میشود!
ﻣﺠﻮز ﻓﺮﺟﻪ دادن ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟: ﻓﻘﻂ ادﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﮔﺮ صلاح دید، در ﭘﻨﻞ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ مسابقات آنلاین ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.

قوانین برخورد با بازیکن متقلب در مسابقات کال آف دیوتی آنلاین

۱- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده چیت و تقلب، محروم شود، مسئول آنتی چیت باید بررسی کند که این عکس در چه زمانی گرفته شده است:

۱-الف- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده در مسابقه قبلی محروم شود(یعنی از راند اول تا پایان راند سوم + وقت های استراحت بین راند ها)،تیمی که این بازیکن را دارند، فقط همان مسابقه را ۲-۰ باخته و بازیکن خاطی برای مدت مشخص از بازی مربوطه در شبکه گیمینگ پلاس مستر محروم خواهد شد و همچنین تمامی امتیازات لیدربرد پابلیک و مسابقاتی او در سایت Findmatch.IR برار با صفر خواهد شد.(به دلیل نقض احترام و اهمیت مسابقات، بازیکن ها و کلن ها)
۱-ب- اگر بازیکن به دلیل عکس گرفته شده در زمان خارج از مسابقه محروم شود،بازیکن به طور کامل از مسابقات محروم میشود.

۲- اگر بازیکن به دلیل reason سیستمی تقلب، محروم شود، مسئول آنتی چیت باید بررسی کند که این تقلب در چه زمانی صورت گرفته است:

۲-الف- اگر Detection در محدوده زمانی مسابقه بوده(یعنی از راند اول تا پایان راند سوم + وقت های استراحت بین راند ها) ،،تیمی که این بازیکنن را دارند،مسابقه را ۲-۰ باخته و بازیکن خاطی برای مدت مشخص از بازی مربوطه در شبکه گیمینگ پلاس مستر محروم خواهد شد و همچنین تمامی امتیازات لیدربرد پابلیک و مسابقاتی او در سایت Findmatch.IR برار با صفر خواهد شد.(به دلیل نقض احترام و اهمیت مسابقات، بازیکن ها و کلن ها)
۲-ب- اگر در خارج از محدوده زمانی مسابقه بود،فقط خود این بازیکن به طور کامل از مسابقات محروم میشود.

لینک دیگر مطالبی که باید بدانید:

دیدگاهتان را بنویسید