لیدربرد بازیکنان Mw3 ایران      لیدربرد: All Mods


نام مقام امتیاز S&D S&D Kill S&D Death S&D Ratio امتیاز همه مودها Kill Death Ratio

fRoXiiZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن fRoXiiZ1 8640 156 109 1.4 25630 330 261 1.28

Kivanc

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Kivanc2 7290 119 112 1.14 17730 197 156 1.41

saliyari

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن saliyari3 4980 84 75 0.91 17010 215 229 0.98

CYRAX

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن CYRAX4 1790 29 49 0.3 16410 182 230 0.79

superstar

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن superstar5 7250 113 86 2.48 15430 183 118 1.56

MB7

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MB76 7980 112 95 1.5 14920 168 121 1.6

MeRLiN

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MeRLiN7 6140 90 92 0.99 14280 150 189 0.79

SurvivoR

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن SurvivoR8 1740 30 28 1.18 13460 163 176 0.94

PeRFeCt

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن PeRFeCt9 4940 78 76 0.66 12050 138 122 0.77

L1o1VER

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن L1o1VER10 4250 73 46 1.74 11660 159 123 1.26

TiT4N

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن TiT4N11 4580 70 57 1.05 11230 133 122 0.81

PooriaNZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن PooriaNZ12 740 12 26 0.19 10560 99 207 0.47

FEAR

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن FEAR13 1230 19 35 0.35 9500 118 134 0.84

ErroR404NotFound

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ErroR404NotFound14 7210 119 103 1.42 8820 96 75 0.82

L3G3NDSTARS

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن L3G3NDSTARS15 4170 81 78 1.04 8730 100 176 0.53

shevase7en

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن shevase7en16 6140 84 109 0.7 8690 97 115 0.77

DeLsTeR

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن DeLsTeR17 4320 56 30 1.47 6970 79 56 1.41

REZASRN

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن REZASRN18 1040 18 27 0.44 6780 81 105 0.39

Frantic

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Frantic19 1770 29 18 1.24 6530 67 79 0.85

560

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن 56020 2450 43 24 1.73 6520 79 22 1.8

KeRat00S

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن KeRat00S21 4010 65 60 1.17 6500 69 77 0.58

Legend

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Legend22 3800 50 66 0.67 6350 66 163 0.42

DarkGhost

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن DarkGhost23 1620 32 37 0.61 6170 76 102 0.75

PePeRoNy

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن PePeRoNy24 870 17 29 0.63 5800 83 107 0.78

S4EiD

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن S4EiD25 1710 21 19 0.71 5690 92 89 0.52

MentallicA

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MentallicA26 2930 49 51 0.86 5470 75 85 0.88

GuarD

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن GuarD27 2380 42 36 0.6 4650 55 51 0.75

PeDar

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن PeDar28 1380 24 23 1.01 4330 58 22 2.64

Sh3RLocK

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Sh3RLocK29 5280 68 66 1.33 4150 53 106 0.5

Twilight

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Twilight30 1040 18 34 0.45 4050 47 34 1.38

Drama

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Drama31 50 1 1 0.04 3500 35 20 0.94

BlueTiger

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن BlueTiger32 3260 52 66 0.69 3400 46 101 0.46

JuniorESF

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن JuniorESF33 1950 27 52 0.3 2920 29 24 1.21

AmirArtor

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن AmirArtor34 200 4 13 0.08 1640 16 25 0.64

SHOoT3R

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن SHOoT3R35 4180 74 75 0.89 1560 15 18 0.83

ViCki

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ViCki36 2160 34 72 0.45 1540 15 20 0.75

MP7

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MP737 2090 37 55 0.55 1070 15 27 0.28

BULLET

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن BULLET38 2580 48 68 0.73 620 6 13 0.46

FLoORiDa

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن FLoORiDa39 3200 50 67 0.78 200 2 8 0.25

F14

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن F1440 930 15 31 0.47 0 0 0 0

04gladiator

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن 04gladiator41 1820 30 28 1.09 0 0 0 0

alirezabm

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن alirezabm42 350 7 23 0.33 0 0 0 0

F10

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن F1043 1910 27 29 0.99 0 0 0 0

F90

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن F9044 1120 20 14 0.72 0 0 0 0

sahandY

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن sahandY45 620 12 28 0.43 0 0 0 0

F23

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن F2346 1610 23 32 0.7 0 0 0 0

F15

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن F1547 1570 25 19 1.02 0 0 0 0

Dani

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Dani48 960 18 21 0.56 0 0 0 0

OLDP

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن OLDP49 1300 24 27 0.17 0 0 0 0

vulture

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن vulture50 2890 49 45 1.72 0 0 0 0

G4nker

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن G4nker51 890 17 29 0.59 0 0 0 0

RIS3N

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن RIS3N52 1180 16 32 0.04 0 0 0 0

ChiToZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ChiToZ53 980 18 17 0.53 0 0 0 0

B4DM4N

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن B4DM4N54 1420 22 26 0.38 0 0 0 0

SuManTa

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن SuManTa55 1670 29 30 0.98 0 0 0 0

SHOOFER

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن SHOOFER56 1310 23 28 0.79 0 0 0 0