ایران لیدربرد کلن های Modern Warfare 3
نام مقام امتیاز تعداد نقشه های برده پیروزی شکست امتیاز مود SD امتیاز مود DOM امتیاز مود TDM

masters

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن The MaSTeRs Team1 800 21 9 3 0 0 0

ReaL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ReaL PROFESSIONAL2 674 17 8 2 92 854 25000

TEHRAN

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن TEHRAN3 640 15 11 1 0 0 0

THExONE

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE ONE4 620 17 8 5 53 715 0

CuL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ACE5 480 9 4 1 94 1078 0

MarsTeam

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن MaR$HaL6 400 16 7 4 0 0 0

RIPClan

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Rest In Peace7 200 5 2 1 0 0 0

RAZ

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن RAZ_The Secret ArmY_Team8 200 6 3 1 0 0 0

1350clan

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Legends of Tomorrow9 180 4 2 3 55 578 8200

ITFB

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن IraniaN ThrouGh [F] BreakerS10 180 5 2 2 0 0 0

NumberS

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن The.NumberS11 140 4 1 2 0 0 0

apex

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Apex Team12 120 3 1 2 43 299 0

IrGClan

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن IranGamer13 120 3 1 2 0 0 0

IRCLAN

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن IR14 120 3 1 2 0 0 0

Sumanta

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Sentinel15 100 2 1 2 9 0 0

WINGS

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن WINGS GAMING16 80 1 0 3 0 0 0

mixforever

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن mix17 60 0 0 3 36 0 8300

fk

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن FK18 60 0 0 3 24 0 0

sarang00

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن KING19 60 0 0 3 0 0 0