لیدربرد ایران

لیدربرد کلن های Mw3
تیم رتبه امتیاز

masters

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن The MaSTeRs Team1 800

ReaL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ReaL PROFESSIONAL2 674

TEHRAN

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن TEHRAN3 640

THExONE

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE ONE4 620

CuL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ACE5 480
لیدربرد بازیکنان Mw3
بازیکن رتبه امتیاز

fRoXiiZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن fRoXiiZ1 8640

MB7

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MB72 7980

Kivanc

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Kivanc3 7290

superstar

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن superstar4 7250

ErroR404NotFound

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ErroR404NotFound5 7210