پروفایل کلن Sentinelاطلاعات عمومی کلن


کلن تگ: STL

نام فارسی کلن: سنتینل

درباره ما:

ss

قوانین و شیوه مدیریتی:

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.